Nierealna13

12 tekstów – auto­rem jest Niereal­na13.

Ludzki umysł to za­gad­ka bez rozwiązania. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 października 2011, 19:00

Niech światła wiel­kich miast nie gasną, one świad­czą, że nie jes­teśmy sami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 października 2011, 19:32

Nig­dy nie wiesz, które z mi­liona słów ut­kwi ci w pamięci. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 września 2011, 15:42

Kto po­wie­dział że życie jest spra­wied­li­we?To po pros­tu gra na po­ziomie HARD, a my jes­teśmy do­piero na po­ziome EASY, więc nie wy­rabiamy z "bonusami" 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 czerwca 2011, 19:55

Świat to niez­wykle de­likat­na rzecz, wys­tar­czy, że zab­raknie jed­ne­go skład­ni­ka i cały zaczy­na się wa­lić niczym do­mek z kart, każdy ele­ment jest tak sa­mo ważny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 kwietnia 2011, 20:18

Zwy­cięstwo zak­ra­piane po­rażką le­piej smakuje. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 marca 2011, 11:41

Wol­ność jest względna. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 8 listopada 2010, 16:43

ciężka, sza­ra rzeczy­wis­tość nie da­je szans optymistom 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 października 2010, 20:05

Gdy realizm przyg­niata, op­ty­mizm do­daje skrzydeł. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 października 2010, 20:36

Realis­ta, to ta­ki uk­ry­ty pesymista. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 września 2010, 20:27

Nierealna13

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nierealna13

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność